Poučení účastníka

RYCHLEBSKÁ 7-20-30-40-50

Akce se koná za každého počasí, účastník se jí účastní na vlastní nebezpečí. Povinnou součástí výbavy je mobilní telefon, průkaz totožnosti a kartička pojištěnce. Za stav svého vybavení si účastník odpovídá sám. Upozorňujeme na neúplné pokrytí mobilní sítě - týká se to všech tratí.

Účastník je vybaven propozicemi trasy a je si vědom, že se akce koná v náročném terénu. Účastník bere na vědomí, že trasy vedou po zpevněných i nezpevněných lesních i polních cestách/pěšinách. Děti do 15 let se akce účastní pouze v doprovodu dospělé osoby.

Účastník je povinen respektovat a uposlechnout pokyny pořadatele respektive osob pořadatelem pověřených k organizaci akce. Případné problémy vzniklé v průběhu akce je účastník povinen řešit s pořadateli na trase. Pořadatel není povinen hradit újmu na zdraví či majetku účastníka akce jednajícího v rozporu s výše uvedeným.

Účastník bere na vědomí, že veškeré aktivity a jednání v místě konání akce, které dle jejich povahy nelze podřadit pod účast na akci, jsou jeho soukromou záležitostí. Za takové jednání a jeho případné následky nenese pořadatel žádnou odpovědnost.

V průběhu akce budou pořizovány fotografie či audiovizuální záznamy, které budou sloužit k propagaci akce. Tyto záznamy budou šířeny pouze na webu a sociálních sítích spolku. Pokud byste se zveřejněním konkrétní fotografie nesouhlasili, sdělte nám to prosím formou e-mailu (rychlebska@seznam.cz).


Impreza odbywa się podczas każdych warunków pogodowych, zawodnik bierze udział w wydarzeniu na własną odpowiedzialność. Obowiązkowo uczestnik musi posiadać ze sobą telefon komórkowy, dowód osobisty i kartę ubezpieczenia. Za brak któregoś z dokumentów uczestnik odpowiada sam. Zwracamy szczególną uwagę na mały zasięg sieci komórkowych - dotyczy to wszystkich tras.

Uczestnik jest wyposażony w propozycję trasy i jest świadomy, że impreza odbywa się na trudnym terenie. Trasa prowadzi po utwardzonych oraz nieutwardzonych ścieżkach leśnych i polnych. Dzieci do 15 roku życia mogą uczestniczyć w wydarzeniu jedynie pod opieką dorosłego.

Uczestnik powinien respektować i przestrzegać instrukcji organizatora oraz osób przez niego upoważnionych do organizacji wydarzenia. W przypadku problemów, które powstały w trakcie imprezy uczestnik powinien rozwiązać je z organizatorem na trasie. Organizator nie jest zobowiązany do wypłaty odszkodowania za zdrowie lub mienie uczestnika imprezy działającego niezgodnie z powyższym.

Uczestnik jest świadomy, że wszystkie aktywności i działania niepożądane w miejscu organizowanej imprezy, których charakter nie można podporządkować wydarzeniu są jego prywatną sprawą. Za takie postępowanie i jego możliwe konsekwencje organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności.

Podczas wydarzenia zostaną wykonane zdjęcia lub nagrania audiowizualne, które posłużą do promocji wydarzenia. Materiały te będą rozpowszechniane wyłącznie na stronie internetowej i portalach społecznościowych stowarzyszenia. Jeżeli nie zgadzasz się na publikację konkretnego zdjęcia, prosimy o informację mailową (rychlebska@seznam.cz). 


© 2017 Rychlebská 50, z.s. Javorník | E-mail: rychlebska@seznam.cz | Fota - M. Šos, P. Pavlíček, P. Šaj a archiv Rychlebská 50 
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!